WINDENERGIE
IN EN VOOR GOUDA

Deze energie opgave is ook door te vertalen specifiek naar Gouda. De energiebehoefte van de stad Gouda met alle bewoners, bedrijven, instellingen, woningen, activiteiten enz. is groot. De energietransitie in Gouda zal dan ook verschillende maatregelen vragen: aardgasvrije wijken, verduurzaming van woningen en gebouwen, energiebesparing, verduurzaming mobiliteit, klimaatadaptatie water-maatregelen, stimulering van zonnepanelen op daken, nieuwe energiebronnen, enz. De RES Midden-Holland zal de hiervoor benodigde maatregelen inzichtelijk moeten maken.

Energiebehoefte huishoudens in Gouda

Specifiek voor de ruim 70.000 inwoners en 30.000 huishoudens zal, uitgaande van de een gemiddeld verbruik van 2.500 kWh/ per woning per jaar (cijfers Lokale Energie Monitor), het elektriciteits-verbruik van alleen al alle Goudse woningen zo'n 75.000 MWh per jaar zijn.

Om deze energiebehoefte in ‘zonopwekoppervlakte’ uit te drukken: een eerdere POSAD analyse liet zien dat daarvoor een zonnepark ter grootte van 21% van het oppervlakte van Gouda nodig zou zijn.

afbeelding gouda van duurzaamheidsprogramma

Om deze energiebehoefte in ‘windopwekcijfers’ uit te drukken: uitgaande van gemiddelde cijfers zou met 10 tot 15 windturbines van 5,6 MW in de elektriciteitsbehoefte van alle huishoudens in Gouda kunnen worden voorzien.

Waarom windenergie?

De RES Midden-Holland zal de verschillende maatregelen benoemen om aan de energieopgave van het Klimaatakkoord te voldoen. Daarin zal óók windenergie een rol kunnen spelen.

De provincie Zuid-Holland noemde destijds als streven ruim zevenhonderd MW aan opgewekte windenergie op land in 2023 en ziet derhalve een belangrijke rol voor nieuwe windenergie bronnen , maar is terughoudend ten aanzien van nieuwe windmolen- en zonnepanelen-parken in het Groene Hart, de Hoeksche Waard, Midden-Delfland en natuurgebieden. Er bestaat voor nieuwe windmolens een voorkeur voor lijnopstellingen langs infrastructuur en grote open wateren, zoals bij Rotterdam. Ook zijn windenergieprojecten mogelijk indien sprake is van aantoonbaar draagvlak en minimaal 50% lokaal eigenaarschap.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is juist positief over windenergie: er is sprake van een relatief gering ruimtebeslag bij een relatief grote energie opwekefficiency. Windenergie biedt een relatief gunstige oplossing om tot meer hernieuwbare, duurzame energiebronnen te komen.

Ook ‘Gouda voor de Wind’ is van mening dat windenergie een belangrijke rol moet spelen in de nieuwe energiemix van Gouda. Bovendien maakt de beperkte ruimte in de regio en in Gouda de aanleg van grootschalige zonneparken niet waarschijnlijk. Investeringen in warmtenetten en aardgasvrije wijken vragen grote investeringen. Bijkomend voordeel van windenergie is dat de benodigde investeringen vrijwel geheel door burger- en bedrijvenparticipatie mogelijk is, aangevuld met externe bankfinanciering mogelijk is. Nieuwe windenergie kan dus zeker meehelpen bij deze energietransitie.

De besluitvorming welke rol -en waar- windenergie zal spelen in de nieuwe energiemix van nieuwe duurzame energiebronnen zal beantwoord worden in de RES.

Zoekgebieden
nieuwe windenergie

Belangrijk daarbij is het benoemen van de zoek- dan wel potentiegebieden voor nieuwe windenergie. Hierbij speelt een aantal randvoorwaarden een belangrijke rol.

  • Zo dient er een voldoende afstand te zijn tot woongebieden, bedrijventerreinen en natuur-gebieden. Dit gezien de mogelijke hinder van windturbines.
  • Er is een voorkeur voor de zogenaamde lijnopstelling. Dat betekent dat nieuwe windturbines bij voorkeur langs al bestaande grote infrastructurele werken als snelwegen en rivieren komen.
  • Stedin geeft in een studie aan dat nieuwe opwek van zon- en windenergie bij voorkeur dient plaats te vinden nabij -of in ieder geval rekening houdend met- al bestaande aansluitpunten, omdat anders zeer grote investeringen dan wel een zeer extra lang tijdpad nodig is.

De ruimte voor nieuwe windmolens in de regio en Gouda is derhalve beperkt en zal moeten worden onderzocht. Uit eerdere inventarisaties en uit eigen onderzoek blijkt evenwel, dat er zeker mogelijkheden zijn voor nieuwe windenergie, rekening houdend met bovengenoemde criteria.

Op basis van de RES taakstelling voor Midden-Holland is te bepalen waar windturbines mogelijk, hoeveel er nodig zijn cq. van welke type en vermogen. Dit vormt dan de basis voor het verdere participatietraject, het vergunningenproces en het financieringsplan.

POSAD vermogen en grootte windmolens

NB: De opbrengst van een windmolen/turbine is afhankelijk van verschillende factoren, zoals ligging, grootte en hoeveelheid wind.

Voorbeeld: een 'kleine' windmolen van 2,5 MW van ca. 100 meter hoog kent -globaal- een gemiddelde opbrengst van 4,3 miljoen kWh per jaar. Dat is schone elektriciteit voor 1500-2000 huishoudens.

Bestuurlijk

Scroll naar top