Van Parijs
NAAR GOUDA

In het VN Klimaatakkoord van Parijs van 2015 is wereldwijd afgesproken om de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius. Om dit doel te halen hebben EU-lidstaten met elkaar afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% minder CO2 moet uitstoten.

In het Nationaal Klimaatakkoord van Den Haag van 2019 is het centrale doel om de nationale broei-kasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. Dat is dus al over 10 jaar. Daarnaast hebben overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties afspraken gemaakt voor 95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990.

In 2018 oordeelde de rechter in de Urgenda zaak dat de Nederlandse Staat gehouden is aan de afspraken over terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen. In de uitspraak van 20 december 2019 bevestigde de Hoge Raad deze uitspraak.

Op 5 april 2018 ondertekenen de zes gemeenten van de regio Midden-Holland (Alphen aan de Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Zuidplan), de provincie Zuid-Holland, de drie waterschappen in de regio en netbeheerders, woningcorporaties, bedrijfsleven, energiecoöperaties en NGO’s zoals Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland het Convenant Regionale Energie Strategie Midden-Holland, voor een energie- en klimaatneutrale en fossiel energievrije regio.

Tevens worden concrete doelcijfers benoemd voor energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Gouda formuleert in haar coalitieakkoord 2018-2022 drie duurzaamheidsdoelstellingen, namelijk klimaatadaptatie, bodemdaling en energietransitie. Dit laatste punt omvat onder andere gasloos bouwen en wonen en het verduurzamen van het Goudse bedrijfsleven. November 2019 heeft de gemeenteraad van Gouda de opzet van de RES Midden Holland bekrachtigd.

Gouda scoort overigens relatief laag op de duurzaamheidsindex van Nederlandse gemeenten.

COP21klimaatakkoord

Bestuurlijk

Scroll naar top