STICHTING

Voor het realiseren van meer Goudse duurzame windenergie is een heldere projectorganisatie nodig. Het gaat immers om grote financiële investeringen, het gaat om een lange termijn traject, het gaat om een project waarbij veel partijen en belangen zijn betrokken én het gaat om vertrouwen van burgers. In overleg en afstemming met alle betrokkenen zal een voor Gouda passende projectstructuur worden gevormd.
De hoofdlijnen laten zich als volgt schetsen.

'Gouda voor de Wind' wil een bijdrage leveren aan de energietransitie, specifiek in en voor Gouda.

Kerngroep 'Gouda voor de Wind' als trekker

Voor de projectcoördinatie is er een kerngroep van betrokken Gouwenaren. Ook zijn de andere enegiecoöperaties in de regio betrokken. Bij de start vormen Ginetta Blokzijl, Jan Lowik, Martin Pohlkamp, John Rusterholz, Joost Troost en Ad Vermaas het kernteam. Ieder heeft een persoonlijke betrokkenheid bij het thema duurzaamheid. Bij de projectgroepen worden meer deelnemers betrokken.

Onafhankelijk burgerinitiatief

De kerngroep werkt aan de oprichting van een onafhankelijke stichting 'Gouda voor de Wind’. De stichting kent geen winstoogmerk. In statuten en huishoudelijk reglement zijn passages opgenomen over het voorkomen van belangenverstrengeling en het voorkomen van persoonlijk geldelijk gewin, zo ook over privacy, vertrouwelijkheid en gegevensbescherming conform nieuwe AVG regels.

Lokale projectondersteuning

Een lokale accountant, bankinstelling en notariskantoor zullen als projectpartner meedoen. Zij hebben al eerder op deskundige wijze maatschappelijke projecten en burgerinitiatieven ondersteund. Het is essentieel dat de juridische en financiële structuur adequaat is geregeld en er goede waarborgen zijn voor een transparante organisatie.

Lokale Energie Coöperatie Gouda als projectpartner

Ook de Energie Coöperatie Gouda zal projectpartner zijn. De Energie Coöperatie Gouda is mede-initiator van en betrokken geweest bij het project Zon op GOUDasfalt en heeft veel ervaring met bewonersparticipatie. Zij zal ook de aanloopkosten voorfinancieren.

Deskundig extern projectmanagement

‘Gouda voor de Wind’ is niet het eerste burgercollectief dat een windenergie project organiseert: in Nederland zijn er veel voorbeelden van geslaagde windenergie projecten, die veel draagvlak kennen én duurzame energie én een attractief rendement hebben opgeleverd. Veel informatie en kennis is al beschikbaar. Het is evident dat we gebruik maken van deze 'best practices'. Via Energie Samen is ondersteuning aan lokale energiecoöperaties en duurzaamheidsinitiatieven mogelijk, onder andere door een projectmanager aan te stellen. Hiervan zal 'Gouda voor de Wind' gebruik gaan maken.

Samenwerking en verbinding

De ervaring in Nederland laat zien dat bij grote energieprojecten samenwerking en verbinding met alle belanghebbenden essentieel is. Met de volgende partijen zullen er dan ook nauwe contacten zijn. Het is goed om deze partijen te kennen, met hen informatie uit te wisselen, gezamenlijk de energietransitie te bespreken en samen te werken:

  • Provinciale, regionale en gemeentelijke overheden en overheidsinstellingen zoals de ODMH;
  • Vertegenwoordigende bedrijvenplatforms;
  • Maatschappelijke organisaties zoals kerken en bewonersorganisaties;
  • Netbeheerders.
Scroll naar top