RUIMTELIJKE
ORDENING

Op basis van de uitkomsten van de RES is nader te bepalen welke rol nieuwe windenergie krijgt en waar. Op basis hiervan is specifiek per locatie te berekenen hoeveel windturbines er mogelijk zijn en van welke type cq. vermogen. Dit vormt dan de basis voor het verdere participatietraject, het financieringsplan én uiteraard het vergunningenproces.
De ruimtelijke inpassing is zeer belangrijk.

Windenergieprojecten hebben niet alleen een grote impact op de lokale energiehuishouding, zowel collectief als individueel, maar ook op de directe omgeving. In het Nationaal Klimaatakkoord en de concept RES Midden-Holland staat dan ook dat ruimtelijke inpassing en afweging over grootschalige opwek met wind en zon primair lokaal zal plaatsvinden. Ook besluitvorming en communicatie worden lokaal georganiseerd en regionaal afgestemd.
Het project Gouda voor de Wind zal aan deze onderdelen dan ook specifiek aandacht besteden.

Ervaringen in het land van succesvolle windenergie projecten laten zien, dat de doorlooptijd om een windenergieproject te realiseren gemiddeld drie tot vijf jaar is. Voor een nieuw windpark zal immers een uitgebreide ruimtelijke en een vergunningenprocedure moeten worden doorlopen. Een voorbeeld is het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan.
Ook het participatietraject met bewoners, bedrijven en netbeheerders in het gebied zal zorgvuldig moeten worden ingepast.

Afbeelding-ruimtelijk-ordeningsproces

Een belangrijk aanvullend aandachtspunt bij het project Gouda voor de Wind is de nieuwe Nationale Omgevingsvisie. Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt alle huidige wetten over de leefomgeving.

Doelstelling is om op een goede manier plaats geven aan woningbouw, energietransitie, bereikbaarheid, klimaatverandering en circulaire economie. De prioriteiten waar de nieuwe wetgeving zicht op richt zijn:

  • Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie,
  • Duurzaam economisch groeipotentieel,
  • Sterke en gezonde steden en regio’s,
  • Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.
processtappen_858x740

Rol van de gemeenteraad

Er ligt dus een belangrijke rol voor de gemeenteraad van Gouda.
Zij kan een planologisch beleidskader vaststellen, waarbinnen nieuwe zon- en windprojecten kunnen worden gerealiseerd. Hierbij is te denken aan invulling van de ruimtelijke planningsprocedure, duidelijkheid over provinciale en/of gemeentelijke bevoegdheden, een zorgvuldige besluitvormingsprocedure en het belang van het 50% criterium van lokaal eigenaarschap. Een dergelijk kader geeft juridisch houvast en vertrouwen aan alle belanghebbenden.

Project

Scroll naar top