Project

Test

SAMENWERKING Wat bij windprojecten vooral belangrijk is: met alle belanghebbenden tijdig en helder communiceren. Dat dan ook het uitgangspunt voor Gouda voor de Wind. Voor wie meer wil lezen over goede en geslaagde participatietrajecten, zie vooral de website: hieropgewekt.nl Volledig rapport Regionale samenwerking is belangrijk Vanzelfsprekend is er veel overleg met andere regionale energiecoöperaties en bewonersinitiatieven op …

Test Lees verder »

Ervaringen

ERVARINGEN De website hieropgewekt.nl bevat vele interessante en inspirerende voorbeelden van grote burgerinitiatieven in Nederland op het gebied van lokale, duurzame energieopwekking. De ervaringen laten zien dat mensen graag en daadwerkelijk willen meedenken, meebeslissen en meebetalen bij investeringen in lokale, duurzame energieopwekking. Hiervoor zijn er verschillende redenen. In de eerste plaats krijgen degenen die meedoen en mee-investeren de beschikking …

Ervaringen Lees verder »

Regionaal

REGIONALE SAMENWERKING Vanzelfsprekend is er veel overleg met andere regionale energiecoöperaties en bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid: er is veel kennis, ervaring, tips en contacten. Met onder andere de burger energiecoöperaties van Gouda, Bodegraven, Reeuwijk en Waddinxveen zijn er goede contacten. Zo ook is gesproken met succesvolle burgerinitiatieven voor windenergie projecten in Nederland. De …

Regionaal Lees verder »

Tijdlijn

TIJDLIJN Een groot windenergieproject kent zo leert de ervaring een meerjaren termijn. Met onderstaand tijdlijn beogen wij inzicht te geven in de verschillende stappen in het project. Een exacte planning is overigens niet mogelijk, omdat er onzekere, externe factoren meespelen. Zo kan de besluitvorming over de definitieve invulling van de RES Midden-Holland vertraging oplopen. Een …

Tijdlijn Lees verder »

Financiering

FINANCIERING Er zijn al veel geslaagde windprojecten gerealiseerd in Nederland. Vaak zijn daarbij lokale energiecoöperaties of burgercollectieven betrokken. Op de websites van HierOpgewekt en EnergieSamen staan veel ervaringslessen. Een belangrijke conclusie is bijvoorbeeld dat vanaf het begin het participatieproces met alle betrokkenen goed vorm moet worden gegeven en dat de onderliggende business case goed onderbouwd is. …

Financiering Lees verder »

Windturbines

WINDTURBINES Op basis van de RES taakstelling voor Midden-Holland is te bepalen waar windturbines mogelijk, hoeveel er nodig zijn cq. van welke type en vermogen. Dit vormt dan de basis voor het verdere participatietraject, het vergunningenproces en het financieringsplan. De ruimte voor nieuwe windmolens in de regio en Gouda is weliswaar beperkt, maar uit eerdere inventarisaties en uit eigen …

Windturbines Lees verder »

Ruimtelijke ordening

RUIMTELIJKE ORDENING Op basis van de uitkomsten van de RES is nader te bepalen welke rol nieuwe windenergie krijgt en waar. Op basis hiervan is specifiek per locatie te berekenen hoeveel windturbines er mogelijk zijn en van welke type cq. vermogen. Dit vormt dan de basis voor het verdere participatietraject, het financieringsplan én uiteraard het …

Ruimtelijke ordening Lees verder »

Lokaal eigendom

LOKAAL EIGENDOM In het Nationaal Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving (bewoners en bedrijven). Dus geen buitenlandse investeringsmaatschappij die een hoge winst wil, maar de lokale energievoorziening als lokaal eigendom. De website hieropgewekt.nl bevat vele interessante en inspirerende voorbeelden van …

Lokaal eigendom Lees verder »

Maatschappelijk draagvlak

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK Als er iets belangrijk is bij een groot energieproject dan is het dat alle aspecten met iedereen goed en tijdig moeten worden doorgesproken. Gezien de lange ruimtelijke ordeningstrajecten en de vele belanghebbenden is het organiseren van een goed participatietraject dan ook van groot belang. In het Nationaal Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategiën …

Maatschappelijk draagvlak Lees verder »

Samen

SAMENWERKING Wat bij windprojecten vooral belangrijk is: met alle belanghebbenden tijdig en helder communiceren. Dat dan ook het uitgangspunt voor Gouda voor de Wind. Voor wie meer wil lezen over goede en geslaagde participatietrajecten, zie vooral de website: hieropgewekt.nl Volledig rapport Regionale samenwerking is belangrijk Vanzelfsprekend is er veel overleg met andere regionale energiecoöperaties en bewonersinitiatieven op …

Samen Lees verder »

Scroll naar top