GOUDA
VOOR DE WIND

'Gouda voor de Wind' wil een bijdrage leveren aan de energietransitie, specifiek in en voor Gouda.

Het doel is het het realiseren van meer, nieuwe duurzame windenergie. Deze nieuwe Goudse duurzame én goedkope windenergie zal ten goede komen aan Goudse inwoners, bedrijven en instellingen. Het streven is vooral een (veel) lagere energierekening voor veel Goudse huishoudens.

De ervaring in Nederland laat zien dat de participanten - burgers en bedrijven- kunnen profiteren én van een lagere energie-rekening én van eigen Goudse duurzame stroom én van een extra rendement.

Lokaal eigendom van energievoorziening

Het project 'Gouda voor de Wind' streeft tegelijkertijd naar nieuwe vormen van maatschappelijk eigendom van de energievoorziening. Het streven is onder andere een 50% lokaal eigendom van de lokale energievoorziening, zoals ook beschreven in het nationaal klimaatakkoord. Financiële participatie van Goudse inwoners en bedrijven staat dan ook voorop.

Windenergie kent voordelen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is positief over windenergie: er is sprake van een relatief gering ruimtebeslag bij een relatief grote energie opwekefficiency. Windenergie biedt een relatief gunstige oplossing om tot meer hernieuwbare, duurzame energiebronnen te komen, in ieder geval voor de middellange termijn.

Financiering mede door uitgifte van participaties

De financiering van deze energieprojecten blijkt gezien de ervaringen in Nederland relatief eenvoudig. In de eerste plaats kunnen burgers en bedrijven participaties, variërend van € 50 tot € 10.000. Voor de uitgifte van deze participaties is er zo blijkt altijd veel belangstelling. Daarnaast is er externe financiering nodig, bijvoorbeeld van banken. Gezien de relatief gunstige rendements/risico verwachtingen bij windprojecten is er ook van externe financierders veel belangstelling.

Ook financieel interessant

Naast een meer duurzame wereld is investeren in windenergie ook financieel interessant. Het streven is een jaarlijks rendement van 4 - 5% voor de participanten. Vergelijkbare windenergieprojecten in Nederland laten zien dat dit een realistisch uitgangspunt is.

Burgerinitiatief

Stichting 'Gouda voor de Wind' is een burgerinitiatief, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen, bestaande uit Gouwenaren die betrokken zijn bij duurzaamheid en die een ruime ervaring hebben met grote (burger)projecten. In Nederland zijn er al veel succesvolle energieprojecten juist door burgerinitiatieven gerealiseerd.

Samenwerking

Samenwerking met alle belanghebbenden, zoals overheden, bewoners, bedrijven, instellingen, maatschappelijke organisaties en participanten staat voorop. Belangrijk is ook dat er een breed maatschappelijk draagvlak voor de windturbines moet zijn en dat daarvoor een uitgebreid participatietraject gevolgd zal worden.
'Gouda voor de Wind' streeft naar een meer duurzame samenleving, ook voor toekomstige generaties, ook in Gouda.

Bijdragen aan de energietransitie, specifiek in en voor Gouda

Lagere energierekening, eigen Goudse duurzame stroom én extra rendement

Burgerinitiatief, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen

Scroll naar top